CFP: Książki, księgi, księgozbiory

Jednym z istotniejszych elementów kształtujących kulturę są książki, reprezentujące i będące świadectwem toczącej się historii, przemian w obyczajach, nauce, kulturze etc. Są jednocześnie elementem naszej codzienności, ale bywają i takie, których zakazano, takie, które wywołały skandale oraz takie, których istnienie nie jest nawet pewne. Z uwagi na mnogość problemów i dyskursów, organizatorzy zachęcają do podjęcia rozważań nad m.in..:

 • książka w kulturze i historii;
 • książki fikcyjne, metafikcja;
 • sztuka i zdobnictwo książki,
 • znaki własnościowe księgozbiorów,
 • historie wielkich księgozbiorów;
 • postaci wybitne i znane;
 • fałszerstwo i falsyfikaty; kradzieże;
 • księgi zakazane;
 • księgi zaginione;
 • mityczne i legendarne księgi i księgozbiory;
 • księgozbiory prywatne, kościelne, magnackie, szlacheckie;
 • etyka księgarska i wydawnicza;
 • korporacje wydawnicze i księgarskie;
 • księgarskie oraz wydawnicze kontrowersje i skandale;
 • sztuka ilustrowania;
 • pomyłki wydawnicze;
 • białe kruki;
 • biblioteki historyczne i ich spuścizna;
 • książki i autorzy;
 • biblioteki;
 • korporacje wydawnicze;
 • wydarzenia czytelnicze i księgarskie;
 • książki a cyfrowość – czytniki, multiformaty;
 • książki w mediach i social mediach.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ksiazki.ekonferencja@gmail.com mija 27 czerwca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://ksiazkiekonferencja.wordpress.com

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)